Home
Verzekeren door werkgever   Werkgevers kunnen een verzekering afsluiten voor de VLZ-doorbetaling, hetzij op bedrijfstakniveau hetzij... Vorige

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, opvolger van de WAO, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)

Internet: arboportaal.nl onder WIA, achtergrond.

 

De overheid wilde al lange tijd de WAO-instroom tegengaan. Dit vond zijn beslag door de invoering van de Wet verbetering poortwachter, de VLZ (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) en de invoering van de WIA. De kern van de regeling is dat iemand, na twee jaar VLZ, alleen een uitkering krijgt als hij/zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Wie daar niet voor in aanmerking komt en zonder baan zit, komt via de via de WW in de bijstand. Sinds 1998 wordt de premie niet meer door de werknemer, maar door de werkgever betaald (Wet Pemba).

 

Invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) betekende met ingang van 29 december 2005 een doorbraak voor iedereen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt is geraakt. De WIA is het nieuwe WAO-stelsel. De WIA bestaat uit de WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA. Zie op rijksoverheid.nl onder WGA en IVA  (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De regeling is als volgt:

  • tot 35% arbeidsongeschiktheid: geen uitkering. U bent in dienst met een aangepast loon of krijgt een WW-uitkering als u geen werk meer heeft;
  • tussen 35 en 80% arbeidsongeschiktheid of indien u tijdelijk volledig arbeidsongeschikt bent: uitkering in de  vorm van loon en uit de WGA-regeling. De WGA geldt voor een periode van minstens drie en maximaal 38 maanden (duurzame arbeidsongeschiktheid). De uitkering is te vinden op uwv.nl onder WGA-uitkering en IVA-uitkering
  • dit deel bestaat uit een loongerelateerd deel, de loongerelateerde WGA-uitkering, en vervolgens een WGA-loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

 De loongerelateerde uitkering bedraagt gedurende 2 maanden 75%, daarna 70% van het WIA-maandloon. Het WIA-maandloon is het SV-jaarloon (loon sociale verzekeringen) in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. De uitkering is gemaximeerd op het maximumdagloon. Door uw laatstgenoten jaarsalaris te delen door 261(uitkeringsdagen per jaar) en te vermenigvuldigen met 21,75 (aantal uitkeringsdagen per maand) berekent u uw WIA-maandloon. Door dit bedrag te vergelijken met het inkomen op basis van het maximumdagloon weet u of u een tekort heeft. Dit ‘gat’ kunt u afdekken met een verzekering. De duur van de uitkering is sinds 2008 afhankelijk van het aantal arbeidsjaren. Minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Vanaf 2016 24 maanden. Ieder jaar arbeidsverleden telt voor 1 maand uitkering. Er geldt dezelfde berekening als voor de WW (tot 2008 was de leeftijd bepalend).

 

Als u gedeeltelijk werk heeft, ontvangt u uw nieuwe loon verhoogd met 75% (2 maanden) en vervolgens 70% van het verschil tussen het gemaximeerde oude loon en het nieuwe loon. Let op: als uw oude inkomen hoger was dan het maximumdagloon dan wordt een formule gehanteerd waarbij de verhouding oude dagloon en maximumdagloon meeweegt. Het loont om te werken. U ontvangt minder uitkering maar meer inkomen.

 

Daarna volgt een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering. Vereist is dat u van de laatste 36 weken voordat u ziek werd minimaal 26 weken gewerkt heeft. Op welke uitkering u recht heeft, hangt af van het inkomen (minder dan 50% of vanaf 50% -inkomenseis- en de restverdiencapaciteit). Als u voldoende werkt (minstens 50% van de resterende verdiencapaciteit) heeft u recht op een loonaanvullingsuitkering van 70% van het verschil tussen het gemaximeerde WIA-maandloon en de resterende verdiencapaciteit (zie uwv.nl) of het nieuwe loon. Resterende verdiencapaciteit (restverdiencapaciteit) is de mogelijkheid tot het uitvoeren van werk bij een gegeven arbeidsongeschiktheid.

 

Als u niet of onvoldoende werkt (minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit), heeft u recht op de vervolguitkering van 28% tot 50,75% van het minimumloon. De uitkering vermindert naarmate u minder arbeidsongeschikt bent. 

  • bij 80 tot 100% arbeidsongeschiktheid: als er geen herstelverwachting is binnen 5 jaar, is er een recht op de IVA. De IVA is gebaseerd op leeftijd en niet op arbeidsverleden. De minimumleeftijd is 33 jaar. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon (afgetopt op het maximumdagloon). 

Bij de keuze van arbeid is het criterium voor de WIA: gangbare arbeid. Als u tijdens de WGA- of IVA-periode onder het sociaal minimum komt, kunt u een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet. Er geldt geen vermogenstoets, wel een partnertoets.

 

Eigen risico WGA    De... Volgende
Back to home

Oplossingen